EN LT EE

Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšana (UDP)

Finansiālie zaudējumi, kas radušies apdrošinātajai personai uzņēmējdarbības pārtraukuma vai tās apjomu samazināšanas dēļ īpašuma iznīcināšanas, sabojāšanas vai zuduma apdrošināšanas gadījuma iestāšanās rezultātā. Iegādājoties uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšanu, uzņēmumam tiks kompensēti finansiālie zaudējumi, ko izraisa īpašuma bojājums (ugunsgrēks, sprādziens un citi apdrošinātie riski saskaņā ar polisi). Uzņēmējdarbības pārtraukšana vienmēr darbojas kopā ar uzņēmuma īpašuma un/vai iekārtu salūšanas apdrošināšanu. Tiek kompensēti tikai tie zaudējumi, ko radījuši tie paši riski vai šaurāks risku segums.

Ko sedz apdrošināšana?

Kādi ir ieguvumi uzņēmumam?

Kam tas paredzēts?

peļņas zaudējums, ko uzņēmums būtu nopelnījis, ja tā aktīvi nebūtu bojāti vai iznīcināti;

fiksētās izmaksas (darbinieku algas, bankas procenti, amortizācija) un citas ilgtermiņa saistības, kas uzņēmumam rodas neatkarīgi no tā darbības pārtraukšanas;

mainīgo izmaksu daļa; papildu izmaksas, kas uzņēmumam rodas, lai samazinātu uzņēmējdarbības pārtraukuma zaudējumus un paātrinātu zaudēto aktīvu atgūšanu un atsāktu saimniecisko darbību.

uzņēmumam ir tiesības uz apdrošināšanas kompensāciju un tam ir iespēja nezaudēt paredzamo peļņu un saglabāt spēju pildīt fiksētās finansiālās saistības no apdrošinātā notikuma iestāšanās dienas;

papildus materiālo zaudējumu kompensācijai uzņēmumam tiek sniegts atbalsts, lai tas varētu atjaunot ražošanas/darbības apjomus, kas bijuši tieši pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās;

uzņēmums saglabā spēju nezaudēt tirgus daļu, savlaicīgi atsākot savu darbību.

ražošanas uzņēmumiem, kuru saimnieciskā darbība var tikt pārtraukta uz ilgu laiku apdrošinātā notikuma iestāšanās rezultātā;

citām uz peļņu orientētām vienībām.

Sazinies ar mums!    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="darja.rozdestvenska@aon.lv" destination-email="aonlatvia@aon.lv"]