EN LT EE

Komercīpašuma apdrošināšana

Apdrošināšana pret pēkšņiem un neparedzētiem notikumiem, kas var bojāt vai iznīcināt uzņēmuma īpašumā esošu nekustamo īpašumu (ēkas un citas būves), kustamo īpašumu (ražošanas un tirdzniecības objekti, preces, izejvielas, krājumi, gatavie ražojumi, biroja un mazumtirdzniecības iekārtas, gatavās produkcijas krājumi utt.) un citus līdzīgus objektus. Uzņēmuma aktīvus var apdrošināt pret visiem riskiem, kur tiek segti visi īpašuma bojājuma un zuduma gadījumi, ja vien tie nav minēti kā izņēmumi, vai nosauktiem riskiem, kas definēti apdrošināšanas polisē.

Ko sedz apdrošināšana?

Kādi ir ieguvumi uzņēmumam?

Kam tas paredzēts?

ugunsgrēks, zibens, šķidruma noplūde sprinkleru sistēmā un citi uguns riski;

ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures sistēmas avārijas un citi ūdens riski;

dabas spēki – vētra, krusa, plūdi, lietus, sniega spiediens, grunts nosēdums, zemes nogruvums;

zādzība;

stiklojuma saplīšana;

trešo personu tīšie nodarījumi;

sprieguma svārstības;

citi apdrošināšanas gadījumi, par kuriem vienojušies apdrošinājuma ņēmējs un apdrošinātājs.

kompensē aktīvu atgūšanu tādā stāvoklī, kādā tie bijuši tieši pirms uguns, vētras un citu risku iestāšanos, kā rezultātā tika bojāti aktīvi un uzņēmumam nodarīti materiāli zaudējumi;

pasargā uzņēmumu no raizēm un negaidītām izmaksām nelaimes gadījumā un palīdz atgriezties pie ierastā darba ritma un plūsmas;

šāda veida apdrošināšana kalpo arī ieguldījumu aizsardzībai un kā papildu garantija aizdevumam;

pēc lielām katastrofām, kamēr notiek ēku pārbūve, tiek piegādātas jaunas iekārtas vai pasūtīti jauni materiāli, uzņēmējdarbības process tiek pārtraukts – ražošana vai pakalpojumu sniegšana tiek izbeigta vai veikta tikai daļēji.

mēs rekomendējam apdrošināt aktīvus visiem uzņēmumiem, organizācijām un institūcijām;

fiziskām personām, kas izmanto aktīvus komerciāliem mērķiem;

komerciālā īpašuma apdrošināšana tiek uzskatīta par būtisku īpašuma iegādes finansētājiem (līzinga sabiedrības, bankas).cquisition funders (leasing companies, banks).

Sazinies ar mums!    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="darja.rozdestvenska@aon.lv" destination-email="aonlatvia@aon.lv"]